Đại Ma Vương
Đại Ma Vương Nghịch Thương Thiên
FULL6 năm trước
Lục Chỉ Cầm Ma
Lục Chỉ Cầm Ma Nghê Khuông
FULL6 năm trước
Nghịch Thủy Hàn
Nghịch Thủy Hàn Ôn Thụy An
FULL6 năm trước
Phi Đao Túy Nguyệt
FULL6 năm trước
Đế Yến
Đế Yến Mặc Vũ
FULL2 năm trước
Giang Hồ Ký
Giang Hồ Ký Ngọa Long Sinh
FULL6 năm trước
Lã Mai Nương
Lã Mai Nương Tề Phong Quân
FULL5 năm trước
Y Quan Cầm Thú
Y Quan Cầm Thú Thach Chuong Ngu
FULL6 năm trước