Thú Thần Tu Tiên I

Thú Thần Tu Tiên I

Tử Trúc Đại Sĩ
FULL6 năm trước
Trương Tam Phong Dị Giới Du
FULL6 năm trước
Ma Kiếm Lục

Ma Kiếm Lục

Tàn Nguyệt Bi Mộng
FULL6 năm trước
Thông Thiên Vũ Hoàng

Thông Thiên Vũ Hoàng

Tịch Tiểu Tặc
C.166 năm trước
Thi Vương

Thi Vương

Phiêu Vũ
FULL6 năm trước
Vô Lại Kim Tiên II

Vô Lại Kim Tiên II

Lương Trạm
FULL6 năm trước
Hỗn Độn Lôi Tu

Hỗn Độn Lôi Tu

Tả Tự Bản
C.3166 năm trước
Tiên Ngộ

Tiên Ngộ

Vong Linh Phiêu Lãng
C.216 năm trước
Thiên Kiếp Y Sinh
C.686 năm trước
Thí Thiền

Thí Thiền

Tiêu Sắt Lãng
C.1356 năm trước
Tiên Sở

Tiên Sở

Thụ Hạ Dã Hồ
FULL6 năm trước
Huyễn Thần

Huyễn Thần

Vân Thiên Không
C.1316 năm trước
Thánh Tiên

Thánh Tiên

Vong Sinh Vong Tử
C.106 năm trước
Cầm Đế

Cầm Đế

Đường Gia Tam Thiểu
FULL6 năm trước
Chúng Thần Chi Nguyên

Chúng Thần Chi Nguyên

Tiêu Diêu Cùng Thần
FULL6 năm trước
Tiên Ma Chi Hồn

Tiên Ma Chi Hồn

Văn Càn Khôn
FULL6 năm trước
Tiêu Dao

Tiêu Dao

Lâm Thiên Vũ
FULL6 năm trước
Lôi Hỏa

Lôi Hỏa

Hà Câu Lý Đích Ngư
C.516 năm trước
Siêu Cấp Thư Đồng
FULL6 năm trước