Danh sách truyện của tác giả Vong Ngữ

Phàm Nhân Tu Tiên
FULL4 tuần trước
Ma Thiên Ký
Ma Thiên Ký Vong Ngữ
FULL3 năm trước
Phàm Nhân Tu Tiên 2
FULL3 tuần trước
Huyền Giới Chi Môn
FULL1 năm trước
Đông Châu Ký
Đông Châu Ký Vong Ngữ
C.14 năm trước
Ma Thiên Tiền Truyện
FULL4 năm trước
Đại Mộng Chủ
C.1715 giờ trước
Luyện Kiếm
Luyện Kiếm Vong Ngữ
C.119 giờ trước