Danh sách truyện của tác giả Vong Ngữ

Ma Thiên Ký
Ma Thiên Ký Vong Ngữ
FULL2 năm trước
Phàm Nhân Tu Tiên
FULL2 năm trước
Phàm Nhân Tiên Giới Thiên (Pntt 2)
C.896mới đây
Huyền Giới Chi Môn
FULL4 ngày trước
Đông Châu Ký
Đông Châu Ký Vong Ngữ
C.13 năm trước
Ma Thiên Tiền Truyện
FULL3 năm trước