Danh sách truyện của tác giả Ngọc Tư Tư

Đế Thiếu Kiêu Ngạo, Cố Chấp Sủng
C.1741 năm trước