Danh sách truyện của tác giả Độc Hành Chí Tôn

Hệ Thống Thăng Cấp Toàn Năng
C.791 năm trước
Thiên Đế Trọng Sinh Đô Thị
C.442 năm trước