Danh sách truyện của tác giả Diễm Hỏa Diễm

Tố Thủ Khuynh Thiên, Tà Quân Cưng Chiều Phi
C.234 năm trước