Danh sách truyện của tác giả Càn Khôn Du Thần Cửu Cửu Tiên

Vương Gia Tàn Phế Ta Thích Ngươi Rồi Đấy!
Vương Gia Tàn Phế Ta Thích Ngươi Rồi Đấy! Càn Khôn Du Thần Cửu Cửu Tiên
C.344 năm trước