Danh sách truyện của tác giả Bách Lâm Thạch Tượng, Thợ Đá Berlin

Dear Doctor (Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn)
Dear Doctor (Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn) Bách Lâm Thạch Tượng, Thợ Đá Berlin
C.512 tháng trước