Danh sách truyện của tác giả Bá Nghiên

Đoạt Xá Thành Thê
C.46ngày hôm qua
Cứu Vớt Thiếu Nữ Si Tình
C.33 năm trước
Xuyên Về Năm 70
C.452 tháng trước