Thiên Ý

Thiên Ý

7670

Quyển 1 - Chương 164

Huyền Vũ Khuynh Tài

Huyền Vũ Khuynh Tài

5900

Chương 36

Đặc Công Tà Phi

Đặc Công Tà Phi

513366

Chương 297

Vợ Cả Nhàn Nhã

Vợ Cả Nhàn Nhã

4430

Chương 26

Hiền Tri Thiên Lý

Hiền Tri Thiên Lý

51517

Chương 118

Lười Phi Có Độc

Lười Phi Có Độc

39898

Quyển 1 - Chương 109

Tuyệt Sắc La Sát

Tuyệt Sắc La Sát

410

Chương 7

Kế Thê

Kế Thê

35360

Chương 249

Chân Ái Vĩnh Hằng

Chân Ái Vĩnh Hằng

1480

Chương 86

Hiệp Hành Thiên Hạ

Hiệp Hành Thiên Hạ

6772

Quyển 3 - Chương 2

Bình Tĩnh Làm Phi

Bình Tĩnh Làm Phi

2770

Chương 40

Ma Vương Độc Phi

Ma Vương Độc Phi

6010

Quyển 1 - Chương 26

Ai Cho Ngươi Hôn?

Ai Cho Ngươi Hôn?

5340

Chương 24

Cầu Vòng Đen

Cầu Vòng Đen

3885

Chương 10

Tình Yêu Xuyên Không

Tình Yêu Xuyên Không

8670

Chương 99