Hầu Môn Kiêu Nữ

Hầu Môn Kiêu Nữ

2400

Chương 23

Thiên Tài Cuồng Phi

Thiên Tài Cuồng Phi

395280

Chương 125

Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

198410

Chương 369

Bất Hủ Phàm Nhân

Bất Hủ Phàm Nhân

68104

Chương 1158

Tứ Hoàng Tử

Tứ Hoàng Tử

3990

Chương 42

Điền Duyên

Điền Duyên

35150

Chương 172

Sát Thủ Vương Phi

Sát Thủ Vương Phi

7930

Chương 53

Lười Phi Có Độc

Lười Phi Có Độc

56698

Quyển 2 - Chương 21