Mộng Tu Tiên

Mộng Tu Tiên

196974

FULL

Thâu Thiên

Thâu Thiên

88782

Chương 176

Ma Kiếm Lục

Ma Kiếm Lục

83632

FULL

Thông Thiên Vũ Hoàng

Thông Thiên Vũ Hoàng

22062

Chương 16

Thi Vương

Thi Vương

43481

FULL

Cửu Chuyển Kim Thân Quyết

Cửu Chuyển Kim Thân Quyết

18327

Quyển 1 - Chương 6

Thiên Ngân

Thiên Ngân

45907

Chương 42

Vô Tiên

Vô Tiên

10927

Quyển 1 - Chương 5

Tiên Lộ Yên Trần

Tiên Lộ Yên Trần

70383

Quyển 14 - Chương 221

Tiên Hồi

Tiên Hồi

66671

Chương 115

Hỗn Độn Lôi Tu

Hỗn Độn Lôi Tu

102143

Chương 316

Tiên Trù

Tiên Trù

16609

Chương 45

Trảm Tiên (Convert)

Trảm Tiên (Convert)

108586

Chương 372

Hoàng Đình

Hoàng Đình

34734

Quyển 2 - Chương 11

Tiên Ngộ

Tiên Ngộ

26085

Chương 21

Tru Tiên I

Tru Tiên I

487636

FULL

Thiên Kiếp Y Sinh

Thiên Kiếp Y Sinh

43626

Chương 68

Giấc Mộng Thành Tiên

Giấc Mộng Thành Tiên

54333

Quyển 2 - Chương 80

Thí Thiền

Thí Thiền

21350

Chương 135

Tà Lâm Thiên Hạ

Tà Lâm Thiên Hạ

61206

Quyển 1 - Chương 59

Chứng Hồn Đạo

Chứng Hồn Đạo

53342

Chương 160

Tiên Sở

Tiên Sở

35838

FULL