Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm

Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm

12660

Quyển 3 - Chương 9

Thiên Huyền Địa Hoàng

Thiên Huyền Địa Hoàng

122886

Quyển 3 - Chương 24

Rạp Chiếu Phim Kinh Dị

Rạp Chiếu Phim Kinh Dị

286044

Quyển 10 - Chương 8

Lớp Học Ma Ám

Lớp Học Ma Ám

142592

Chương 16

Nước Mắt Zombie

Nước Mắt Zombie

4290

Chương 44

Chuông Gió

Chuông Gió

227018

Drop

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

168123

Chương 300

Zoo

Zoo

2650

FULL

Lớp Học Kinh Dị

Lớp Học Kinh Dị

989371

Chương 98

Người Trừ Tà

Người Trừ Tà

7130

Quyển 1 - Chương 2

Mười Ba Lời Nguyền

Mười Ba Lời Nguyền

10400

Chương 198

Báo Mộng

Báo Mộng

8370

Chương 5

Người Kể Chuyện

Người Kể Chuyện

3870

Chương 16

Ác Linh Quốc Độ

Ác Linh Quốc Độ

4300

Quyển 2 - Chương 29

Quỷ Kiếp

Quỷ Kiếp

6490

FULL

3 - 1 = Mấy

3 - 1 = Mấy

7800

FULL