Tiên Trù

Tiên Trù

15849

Chương 45

Phế Thiên

Phế Thiên

690

Chương 17

Lạc Hồng Ký

Lạc Hồng Ký

41286

Quyển 2 - Chương 34

Xuyên Thư Chi Tu Tiên

Xuyên Thư Chi Tu Tiên

7763

Quyển 2 - Chương 9

Kiếm Chủng

Kiếm Chủng

36431

Chương 85

Ngốc Nữ Tu Tiên

Ngốc Nữ Tu Tiên

410

Chương 3

Duyên Truyền Kiếp

Duyên Truyền Kiếp

2250

Chương 7

Cuồng Nhân Tu Chân

Cuồng Nhân Tu Chân

6274

Chương 28

Tru Tiên I

Tru Tiên I

475686

FULL

Ngã Dục Phong Thiên Bns

Ngã Dục Phong Thiên Bns

83492

Chương 391

Chiến Đội Lập Kỳ

Chiến Đội Lập Kỳ

52967

Chương 95

Ngọc Tiên Duyên

Ngọc Tiên Duyên

115776

Quyển 10 - Chương 36

Thanh Huyền

Thanh Huyền

19751

Quyển 2 - Chương 17

Hồng Điệp

Hồng Điệp

61586

FULL

Thốn Mang

Thốn Mang

216514

FULL

Lục Tiên

Lục Tiên

1990476

FULL

Ma Đế

Ma Đế

3047

Chương 4

Đông Châu Ký

Đông Châu Ký

1946

Chương 1

Chân Tiên Kỳ Duyên

Chân Tiên Kỳ Duyên

3277

Chương 13

Vô Tận Đan Điền​

Vô Tận Đan Điền​

85752

Chương 59

Phong Ngự

Phong Ngự

85976

Quyển 3 - Chương 21

Bạch Y Nữ Đế

Bạch Y Nữ Đế

65678

Chương 36