Thánh Vương

Thánh Vương

3076977

FULL

Chân Huyết Lệ

Chân Huyết Lệ

82729

Quyển 1 - Chương 98

Mộng Càn Khôn

Mộng Càn Khôn

460

Chương 18

Bạch Ảnh

Bạch Ảnh

930

Chương 72

Kiếm Đạo Độc Tôn

Kiếm Đạo Độc Tôn

6291781

Chương 1753

Đế Tôn

Đế Tôn

8556494

FULL

Vu Thần Kỷ

Vu Thần Kỷ

430

Chương 49

Tinh Giới

Tinh Giới

110572

FULL

Tranh Bá Thiên Hạ

Tranh Bá Thiên Hạ

20212

Chương 262

Tối Tiên Du

Tối Tiên Du

9992

Chương 48

Phi Thiên

Phi Thiên

85535

Chương 350

Long Hoàng

Long Hoàng

1440

Chương 26

Tiên Phàm Biến

Tiên Phàm Biến

320

Chương 11

Nhật Nguyệt Đương Không

Nhật Nguyệt Đương Không

104127

Quyển 5 - Chương 353

Tiên Lộ Chí Tôn

Tiên Lộ Chí Tôn

200

Chương 10

Bách Biến Dạ Hành

Bách Biến Dạ Hành

35802

Chương 134

Thiên Vương (New)

Thiên Vương (New)

860

Chương 4

Tham Thiên

Tham Thiên

900

Chương 39

Linh Chu

Linh Chu

4516070

FULL

Thiên Ảnh

Thiên Ảnh

3370

Chương 92