Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

201925

Quyển 4 - Chương 51

Tạo Thần

Tạo Thần

1321484

FULL

Tối Cường Hệ Thống

Tối Cường Hệ Thống

17640

Chương 299

Cổ Chân Nhân

Cổ Chân Nhân

1200

Quyển 1 - Chương 40

Nhân Đạo Kỷ Nguyên

Nhân Đạo Kỷ Nguyên

5447

Quyển 1 - Chương 103

Đại Bát Hầu

Đại Bát Hầu

790

Chương 20

Tiên Môn Thiếu Gia

Tiên Môn Thiếu Gia

2920

Chương 258

Vô Tiên

Vô Tiên

10947

Quyển 1 - Chương 5

Vạn Cổ Thần Đế

Vạn Cổ Thần Đế

1500

Chương 30

Lược Thiên Ký

Lược Thiên Ký

9830

Quyển 1 - Chương 227

Chân Huyết Lệ

Chân Huyết Lệ

83509

Quyển 1 - Chương 100

Tiên Lộ Tranh Phong

Tiên Lộ Tranh Phong

33475

Chương 69

Phong Ấn Tiên Tôn

Phong Ấn Tiên Tôn

3090

Chương 70

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

154154

Chương 865

Vạn Giới Chí Tôn

Vạn Giới Chí Tôn

8230

Chương 99

Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang

224379

Quyển 13 - Chương 6

Tiên Đạo Cầu Tác

Tiên Đạo Cầu Tác

69726

Quyển 3 - Chương 69

Thí Thiên Đao

Thí Thiên Đao

50

Chương 55

Tiên Nghịch

Tiên Nghịch

2627507

FULL

Khi Tiên Lộ

Khi Tiên Lộ

90

Chương 27

Long Đế

Long Đế

1510

Chương 33

Ma Thiên Ký

Ma Thiên Ký

7377823

FULL