Khi Tiên Lộ

Khi Tiên Lộ

90

Chương 27

Nhất Thế Chi Tôn 1

Nhất Thế Chi Tôn 1

48851

Quyển 3 - Chương 160

Nhất Thế Tôn Sư

Nhất Thế Tôn Sư

106903

Quyển 3 - Chương 155

Ngộ Phật

Ngộ Phật

4810

Chương 78

Giới Thần

Giới Thần

186346

Chương 491

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

122424

Chương 865

Long Đế

Long Đế

1510

Chương 33

Yêu Thần Ký

Yêu Thần Ký

722151

Chương 455

Ma Thiên Ký

Ma Thiên Ký

7286283

FULL

Bắc Tống Phong Lưu

Bắc Tống Phong Lưu

1060020

Chương 875

Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn

Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn

128077

Chương 65

Nhất Ngôn Thông Thiên

Nhất Ngôn Thông Thiên

4250

Quyển 2 - Chương 150

Đế Bá

Đế Bá

3494429

Chương 3342

Thánh Vương

Thánh Vương

3095667

FULL

Thư Kiếm Trường An

Thư Kiếm Trường An

6870

Chương 109

Tiền Kiếp

Tiền Kiếp

120

Chương 52

Linh Chu

Linh Chu

4527480

FULL

Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang

222109

Quyển 12 - Chương 46

Thiên Vương (New)

Thiên Vương (New)

1090

Chương 5

Bạch Ảnh

Bạch Ảnh

1020

Chương 75

Ta Không Thành Tiên

Ta Không Thành Tiên

58094

Chương 252