Thiên

Thiên

50177

Chương 148

Tham Thiên

Tham Thiên

1080

Chương 39

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Vĩnh Hằng Chí Tôn

32400

Chương 210

Yêu Thần Ký

Yêu Thần Ký

726931

Chương 457

Độc Tôn Tam Giới

Độc Tôn Tam Giới

163603

Chương 2393

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

50597

Quyển 6 - Chương 522

Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn

Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn

130167

Chương 67

Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

200295

Quyển 4 - Chương 51

Thần Đạo Đan Tôn

Thần Đạo Đan Tôn

14610

Chương 423

Tạo Thần

Tạo Thần

1313214

FULL

Tối Cường Hệ Thống

Tối Cường Hệ Thống

15370

Chương 299

Cổ Chân Nhân

Cổ Chân Nhân

1150

Quyển 1 - Chương 40

Nhân Đạo Kỷ Nguyên

Nhân Đạo Kỷ Nguyên

5397

Quyển 1 - Chương 103

Giới Thần

Giới Thần

189376

Chương 495

Đại Bát Hầu

Đại Bát Hầu

780

Chương 20

Tiên Môn Thiếu Gia

Tiên Môn Thiếu Gia

2120

Chương 258

Vô Tiên

Vô Tiên

10937

Quyển 1 - Chương 5

Lược Thiên Ký

Lược Thiên Ký

8050

Quyển 1 - Chương 227

Tiền Kiếp

Tiền Kiếp

200

Chương 53

Chân Huyết Lệ

Chân Huyết Lệ

83309

Quyển 1 - Chương 100

Tiên Lộ Tranh Phong

Tiên Lộ Tranh Phong

33445

Chương 69

Phong Ấn Tiên Tôn

Phong Ấn Tiên Tôn

2700

Chương 70

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

141754

Chương 865