Tiên Nghịch

Tiên Nghịch

2556465

FULL

Thôn Thiên

Thôn Thiên

338951

FULL

Cực Phẩm Chiến Thần

Cực Phẩm Chiến Thần

82556

Chương 240

Linh La Giới

Linh La Giới

969468

FULL

Ma Kiếm Lục

Ma Kiếm Lục

83582

FULL

Thông Thiên Vũ Hoàng

Thông Thiên Vũ Hoàng

22062

Chương 16

Thi Vương

Thi Vương

42941

FULL

Hỗn Độn Lôi Tu

Hỗn Độn Lôi Tu

101953

Chương 316

Tiên Ngộ

Tiên Ngộ

26085

Chương 21

Thiên Kiếp Y Sinh

Thiên Kiếp Y Sinh

43606

Chương 68

Thí Thiền

Thí Thiền

21350

Chương 135

Tiên Sở

Tiên Sở

35268

FULL

Huyễn Thần

Huyễn Thần

56929

Chương 131

Thánh Tiên

Thánh Tiên

17118

Chương 10

Cầm Đế

Cầm Đế

155387

FULL

Tiêu Dao

Tiêu Dao

50594

FULL

Lôi Hỏa

Lôi Hỏa

12872

Chương 51