Liên Minh Chi Thần

Liên Minh Chi Thần

1330

Chương 75

Huyền Giới Chi Môn

Huyền Giới Chi Môn

351169

Quyển 3 - Chương 610

Tử Dương

Tử Dương

1520

Quyển 1 - Chương 111

Cửu Châu Đại Lục

Cửu Châu Đại Lục

2820

Chương 76

Tiên Vốn Thuần Lương

Tiên Vốn Thuần Lương

74338

Chương 510

Lược Thiên Ký

Lược Thiên Ký

5320

Quyển 1 - Chương 217

Long Huyết Chiến Thần

Long Huyết Chiến Thần

1267799

Chương 821

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

45587

Quyển 6 - Chương 496

Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

7211

Quyển 1 - Chương 33

Đại La Thiên Tôn

Đại La Thiên Tôn

594357

Quyển 5 - Chương 123

Hoàng Đình

Hoàng Đình

33794

Quyển 1 - Chương 142

Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang

222259

Quyển 13 - Chương 5

Nhất Thế Tôn Sư

Nhất Thế Tôn Sư

107113

Quyển 3 - Chương 180

Phù Thiên Ký

Phù Thiên Ký

9990

Chương 408

Ma Thần Hoàng Thiên

Ma Thần Hoàng Thiên

5050

Chương 142

Nhất Thế Chi Tôn 1

Nhất Thế Chi Tôn 1

51261

Quyển 3 - Chương 180

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

123844

Chương 865

Linh Vực

Linh Vực

2168994

Chương 1619

Tiên Đạo Cầu Tác

Tiên Đạo Cầu Tác

69656

Quyển 3 - Chương 69

Tối Cường Hệ Thống

Tối Cường Hệ Thống

11120

Chương 271

Ngũ Hành Thiên

Ngũ Hành Thiên

127703

Chương 548

Thí Thiên Đao

Thí Thiên Đao

50

Chương 55

Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

198535

Quyển 4 - Chương 50