Đại La Thiên Tôn

Đại La Thiên Tôn

581637

Quyển 5 - Chương 80

Đế Bá

Đế Bá

3474879

Chương 3240

Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

303567

Chương 3894

Hoàng Đình

Hoàng Đình

33404

Quyển 1 - Chương 86

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

103844

Chương 792

Thư Kiếm Trường An

Thư Kiếm Trường An

5470

Chương 82

Ma Thần Hoàng Thiên

Ma Thần Hoàng Thiên

2380

Chương 109

Lược Thiên Ký

Lược Thiên Ký

2430

Quyển 1 - Chương 149

Mặc Ảnh Lục

Mặc Ảnh Lục

100

Chương 4

Huyền Giới Chi Môn

Huyền Giới Chi Môn

344239

Quyển 3 - Chương 530

Vấn Tiên

Vấn Tiên

180

Quyển 1 - Chương 17

Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

198045

Quyển 4 - Chương 49

Bách Luyện Thành Tiên

Bách Luyện Thành Tiên

2469827

Quyển 8 - Chương 4037

Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang

220699

Quyển 12 - Chương 40

Ta Không Thành Tiên

Ta Không Thành Tiên

54194

Chương 242

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

41627

Quyển 6 - Chương 460

Thần Đạo Đan Tôn

Thần Đạo Đan Tôn

1710

Chương 241

Tiên Vốn Thuần Lương

Tiên Vốn Thuần Lương

71488

Chương 484

Thế Giới Ngầm

Thế Giới Ngầm

89953

Quyển 2 - Chương 87

Vĩnh Hằng Chi Tâm

Vĩnh Hằng Chi Tâm

7329

Quyển 1 - Chương 20

Cổ Chân Nhân

Cổ Chân Nhân

1050

Quyển 1 - Chương 38

Nhất Ngôn Thông Thiên

Nhất Ngôn Thông Thiên

3970

Quyển 2 - Chương 133