Linh Vực

Linh Vực

Tiên hiệpNghịch Thương Thiên2188804Chương 16195 giờ trước
7.3
Nhất Thế Chi Tôn 1

Nhất Thế Chi Tôn 1

Tiên hiệpMực Thích Lặn Nước62291Quyển 3 - Chương 20212 giờ trước
5.4
Long Huyết Chiến Thần

Long Huyết Chiến Thần

Tiên hiệpPhong Thanh Dương1307909Chương 84223 giờ trước
6.5
Tiên Nghịch

Tiên Nghịch

Tiên hiệpNhĩ Căn2587045FULL1 tháng trước
8.0
Phàm Nhân Tu Tiên

Phàm Nhân Tu Tiên

Tiên hiệpVong Ngữ7123753FULL1 tháng trước
8.7
Ma Thiên Ký

Ma Thiên Ký

Tiên hiệpVong Ngữ7309133FULL1 tháng trước
7.2
Bắc Tống Phong Lưu

Bắc Tống Phong Lưu

Tiên hiệpNam Hi1063170Chương 8751 tháng trước
7.5
Tiên Quốc Đại Đế

Tiên Quốc Đại Đế

Tiên hiệpQuan Kỳ2415550FULL2 tháng trước
8.0
Đế Bá

Đế Bá

Tiên hiệpYếm Bút Tiêu Sinh3500629Chương 33422 tháng trước
6.5
Linh Vực

Linh Vực

2188804

Chương 1619

Giới Thần

Giới Thần

187556

Chương 495

Nhất Thế Tôn Sư

Nhất Thế Tôn Sư

108623

Quyển 3 - Chương 202

Đại Bát Hầu

Đại Bát Hầu

30

Chương 20

Liên Minh Chi Thần

Liên Minh Chi Thần

2170

Chương 101

Phù Thiên Ký

Phù Thiên Ký

11130

Chương 428

Linh Vũ Thiên Hạ

Linh Vũ Thiên Hạ

354817

Chương 4207

Hoàng Đình

Hoàng Đình

33904

Quyển 1 - Chương 163

Thư Kiếm Trường An

Thư Kiếm Trường An

7650

Chương 123

Nhất Thế Chi Tôn 1

Nhất Thế Chi Tôn 1

62291

Quyển 3 - Chương 202

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Vĩnh Hằng Chí Tôn

26970

Chương 184

Ngũ Hành Thiên

Ngũ Hành Thiên

129003

Chương 554

Tiên Vốn Thuần Lương

Tiên Vốn Thuần Lương

75498

Chương 518

Ma Thần Hoàng Thiên

Ma Thần Hoàng Thiên

7170

Chương 155

Phán Thần Hệ Thống

Phán Thần Hệ Thống

4670

Chương 354

Long Huyết Chiến Thần

Long Huyết Chiến Thần

1307909

Chương 842

Huyền Giới Chi Môn

Huyền Giới Chi Môn

353549

Quyển 3 - Chương 613

Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

7561

Quyển 1 - Chương 43

Nhất Ngôn Thông Thiên

Nhất Ngôn Thông Thiên

4670

Quyển 2 - Chương 165

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

47587

Quyển 6 - Chương 510

Tiên Môn Thiếu Gia

Tiên Môn Thiếu Gia

730

Chương 258

Tử Dương

Tử Dương

1940

Quyển 1 - Chương 141

Đại La Thiên Tôn

Đại La Thiên Tôn

599707

Quyển 5 - Chương 135

Thế Giới Ngầm

Thế Giới Ngầm

91933

Quyển 3 - Chương 8

Thần Đạo Đan Tôn

Thần Đạo Đan Tôn

6890

Chương 393

Vô Tiên

Vô Tiên

10907

Quyển 1 - Chương 5

Thiên

Thiên

49497

Chương 142