Hoàng Đình

Hoàng Đình

33594

Quyển 1 - Chương 111

Tử Dương

Tử Dương

600

Quyển 1 - Chương 49

Vạn Giới Chí Tôn

Vạn Giới Chí Tôn

1700

Chương 80

Liên Minh Chi Thần

Liên Minh Chi Thần

240

Chương 27

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

110424

Chương 862

Long Huyết Chiến Thần

Long Huyết Chiến Thần

1228709

Chương 800

Phù Thiên Ký

Phù Thiên Ký

8410

Chương 356

Thư Kiếm Trường An

Thư Kiếm Trường An

6120

Chương 106

Lược Thiên Ký

Lược Thiên Ký

3400

Quyển 1 - Chương 189

Huyền Giới Chi Môn

Huyền Giới Chi Môn

345979

Quyển 3 - Chương 576

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

42937

Quyển 6 - Chương 478

Ma Thần Hoàng Thiên

Ma Thần Hoàng Thiên

3120

Chương 122

Tiên Vốn Thuần Lương

Tiên Vốn Thuần Lương

72348

Chương 495

Cửu Châu Đại Lục

Cửu Châu Đại Lục

1900

Chương 64

Đại La Thiên Tôn

Đại La Thiên Tôn

584837

Quyển 5 - Chương 98

Nhất Thế Chi Tôn 1

Nhất Thế Chi Tôn 1

43991

Quyển 3 - Chương 148

Nhất Thế Tôn Sư

Nhất Thế Tôn Sư

106343

Quyển 3 - Chương 145

Thế Giới Ngầm

Thế Giới Ngầm

90323

Quyển 3 - Chương 1

Nhân Đạo Kỷ Nguyên

Nhân Đạo Kỷ Nguyên

4907

Quyển 1 - Chương 96

Ma Thiên Ký

Ma Thiên Ký

7246903

FULL