Danh sách truyện của tác giả The Survivor

Hoàng Hôn Cuối Chân Trời
C.202 năm trước
Hai Người Hai Thế Giới
C.222 tháng trước