Đại Quốc Tặc

Đại Quốc Tặc

38861

Chương 45

Tri Huyện Giả Mạo

Tri Huyện Giả Mạo

28192

Chương 18

Đế Yến

Đế Yến

250883

FULL

Thiện Xạ Nhà Thanh

Thiện Xạ Nhà Thanh

561738

Quyển 4 - Chương 1261

Đại Quan Nhân

Đại Quan Nhân

171611

Chương 268

Cẩm Y Xuân Thu

Cẩm Y Xuân Thu

6496

Chương 20

Tướng Minh

Tướng Minh

91335

Chương 219

Y Thống Giang Sơn

Y Thống Giang Sơn

96649

Quyển 1 - Chương 203

Ngân Hồ

Ngân Hồ

22646

Quyển 1 - Chương 55

Đại Minh Vương Hầu

Đại Minh Vương Hầu

114986

Chương 166

Khai Quốc Công Tặc

Khai Quốc Công Tặc

48988

Quyển 4 - Chương 50

Danh Môn

Danh Môn

130470

Quyển 4 - Chương 15

Quân Hôn

Quân Hôn

285021

Chương 169

Cẩm Y Đương Quốc

Cẩm Y Đương Quốc

281767

Chương 612

Gia Viên

Gia Viên

225924

Chương 628

Đại Hán Đế Quốc Phong Vân Lục

Đại Hán Đế Quốc Phong Vân Lục

225662

Quyển 1 - Chương 608

Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ

Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ

76563

Quyển 1 - Chương 66

Quốc Sắc Sinh Kiêu

Quốc Sắc Sinh Kiêu

905640

Quyển 8 - Chương 1591

Nhiếp Chính Ỷ Lan

Nhiếp Chính Ỷ Lan

16600

Chương 13

Ác Hán

Ác Hán

433173

FULL

Quan Thương

Quan Thương

228895

FULL

Thiên Tướng Tận Trung

Thiên Tướng Tận Trung

64528

Quyển 2 - Chương 44

Đế Quốc Cuồng Lan

Đế Quốc Cuồng Lan

78725

Chương 110