Quyền Bính

Quyền Bính

1320

Chương 24

Tần Giản

Tần Giản

850

Chương 26

Đại Quốc Tặc

Đại Quốc Tặc

38861

Chương 45

Tri Huyện Giả Mạo

Tri Huyện Giả Mạo

28312

Chương 18

Thiện Xạ Nhà Thanh

Thiện Xạ Nhà Thanh

562668

Quyển 4 - Chương 1261

Đại Quan Nhân

Đại Quan Nhân

171691

Chương 268

Cẩm Y Xuân Thu

Cẩm Y Xuân Thu

6566

Chương 20

Tướng Minh

Tướng Minh

91445

Chương 219

Y Thống Giang Sơn

Y Thống Giang Sơn

97249

Quyển 1 - Chương 203

Ngân Hồ

Ngân Hồ

22736

Quyển 1 - Chương 55

Đại Minh Vương Hầu

Đại Minh Vương Hầu

115026

Chương 166

Khai Quốc Công Tặc

Khai Quốc Công Tặc

49248

Quyển 4 - Chương 50

Danh Môn

Danh Môn

130500

Quyển 4 - Chương 15

Quân Hôn

Quân Hôn

286441

Chương 169

Cẩm Y Đương Quốc

Cẩm Y Đương Quốc

282217

Chương 612

Gia Viên

Gia Viên

225984

Chương 628

Đại Hán Đế Quốc Phong Vân Lục

Đại Hán Đế Quốc Phong Vân Lục

225752

Quyển 1 - Chương 608

Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ

Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ

76563

Quyển 1 - Chương 66

Quốc Sắc Sinh Kiêu

Quốc Sắc Sinh Kiêu

906810

Quyển 8 - Chương 1591

Nhiếp Chính Ỷ Lan

Nhiếp Chính Ỷ Lan

16600

Chương 13

Ác Hán

Ác Hán

433963

FULL

Quan Thương

Quan Thương

229635

FULL