Cẩm Y Xuân Thu

Cẩm Y Xuân Thu

6456

Chương 20

Lẳng Lơ Tao Nhã

Lẳng Lơ Tao Nhã

277157

Chương 344

Bắc Tống Phong Lưu

Bắc Tống Phong Lưu

1050470

Chương 830

Tướng Minh

Tướng Minh

91095

Chương 219

Y Thống Giang Sơn

Y Thống Giang Sơn

95369

Quyển 1 - Chương 203

Ngân Hồ

Ngân Hồ

22476

Quyển 1 - Chương 55

Đại Minh Vương Hầu

Đại Minh Vương Hầu

114866

Chương 166

Khai Quốc Công Tặc

Khai Quốc Công Tặc

48558

Quyển 4 - Chương 50

Danh Môn

Danh Môn

130430

Quyển 4 - Chương 15

Cẩm Y Vệ

Cẩm Y Vệ

1763848

FULL

Quân Hôn

Quân Hôn

281941

Chương 169

Cẩm Y Đương Quốc

Cẩm Y Đương Quốc

280707

Chương 612

Gia Viên

Gia Viên

225874

Chương 628

Đại Hán Đế Quốc Phong Vân Lục

Đại Hán Đế Quốc Phong Vân Lục

225432

Quyển 1 - Chương 608

Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ

Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ

76533

Quyển 1 - Chương 66

Quốc Sắc Sinh Kiêu

Quốc Sắc Sinh Kiêu

903760

Quyển 8 - Chương 1591

Nhiếp Chính Ỷ Lan

Nhiếp Chính Ỷ Lan

16600

Chương 13

Ác Hán

Ác Hán

430803

FULL

Quan Thương

Quan Thương

227645

FULL

Thiên Tướng Tận Trung

Thiên Tướng Tận Trung

64478

Quyển 2 - Chương 44

Đế Quốc Cuồng Lan

Đế Quốc Cuồng Lan

78715

Chương 110