Đại Quan Nhân

Đại Quan Nhân

171521

Chương 268

Cẩm Y Xuân Thu

Cẩm Y Xuân Thu

6476

Chương 20

Lẳng Lơ Tao Nhã

Lẳng Lơ Tao Nhã

277607

Chương 344

Tướng Minh

Tướng Minh

91145

Chương 219

Y Thống Giang Sơn

Y Thống Giang Sơn

95539

Quyển 1 - Chương 203

Ngân Hồ

Ngân Hồ

22486

Quyển 1 - Chương 55

Đại Minh Vương Hầu

Đại Minh Vương Hầu

114896

Chương 166

Khai Quốc Công Tặc

Khai Quốc Công Tặc

48608

Quyển 4 - Chương 50

Danh Môn

Danh Môn

130460

Quyển 4 - Chương 15

Cẩm Y Vệ

Cẩm Y Vệ

1766548

FULL

Quân Hôn

Quân Hôn

282471

Chương 169

Cẩm Y Đương Quốc

Cẩm Y Đương Quốc

280867

Chương 612

Gia Viên

Gia Viên

225904

Chương 628

Đại Hán Đế Quốc Phong Vân Lục

Đại Hán Đế Quốc Phong Vân Lục

225492

Quyển 1 - Chương 608

Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ

Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ

76553

Quyển 1 - Chương 66

Quốc Sắc Sinh Kiêu

Quốc Sắc Sinh Kiêu

904360

Quyển 8 - Chương 1591

Nhiếp Chính Ỷ Lan

Nhiếp Chính Ỷ Lan

16600

Chương 13

Ác Hán

Ác Hán

432153

FULL

Quan Thương

Quan Thương

227805

FULL

Thiên Tướng Tận Trung

Thiên Tướng Tận Trung

64498

Quyển 2 - Chương 44

Đế Quốc Cuồng Lan

Đế Quốc Cuồng Lan

78725

Chương 110