Đế Yến

Đế Yến

250183

FULL

Thiện Xạ Nhà Thanh

Thiện Xạ Nhà Thanh

559768

Quyển 4 - Chương 1261

Đại Quan Nhân

Đại Quan Nhân

171541

Chương 268

Cẩm Y Xuân Thu

Cẩm Y Xuân Thu

6486

Chương 20

Lẳng Lơ Tao Nhã

Lẳng Lơ Tao Nhã

277947

Chương 344

Tướng Minh

Tướng Minh

91225

Chương 219

Y Thống Giang Sơn

Y Thống Giang Sơn

96009

Quyển 1 - Chương 203

Ngân Hồ

Ngân Hồ

22506

Quyển 1 - Chương 55

Đại Minh Vương Hầu

Đại Minh Vương Hầu

114906

Chương 166

Khai Quốc Công Tặc

Khai Quốc Công Tặc

48758

Quyển 4 - Chương 50

Danh Môn

Danh Môn

130470

Quyển 4 - Chương 15

Cẩm Y Vệ

Cẩm Y Vệ

1771138

FULL

Quân Hôn

Quân Hôn

283231

Chương 169

Cẩm Y Đương Quốc

Cẩm Y Đương Quốc

281207

Chương 612

Gia Viên

Gia Viên

225904

Chương 628

Đại Hán Đế Quốc Phong Vân Lục

Đại Hán Đế Quốc Phong Vân Lục

225542

Quyển 1 - Chương 608

Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ

Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ

76553

Quyển 1 - Chương 66

Quốc Sắc Sinh Kiêu

Quốc Sắc Sinh Kiêu

904830

Quyển 8 - Chương 1591

Nhiếp Chính Ỷ Lan

Nhiếp Chính Ỷ Lan

16600

Chương 13

Ác Hán

Ác Hán

432553

FULL

Quan Thương

Quan Thương

228235

FULL

Thiên Tướng Tận Trung

Thiên Tướng Tận Trung

64508

Quyển 2 - Chương 44

Đế Quốc Cuồng Lan

Đế Quốc Cuồng Lan

78725

Chương 110