Màu Xám Đen

Màu Xám Đen

41573

Quyển 5 - Chương 214

Địa Ngục Thời Gian

Địa Ngục Thời Gian

123119

Quyển 4 - Chương 30

Gen Di Truyền

Gen Di Truyền

5020

Chương 44

Vô Hạn Thự Quang

Vô Hạn Thự Quang

221229

Quyển 12 - Chương 46

Ngày Tận Thế

Ngày Tận Thế

190

Chương 10

Tiền Kiếp

Tiền Kiếp

20

Chương 50

Tiên Giới Chiến

Tiên Giới Chiến

20886

Chương 175

Y Viện Thần Cấp

Y Viện Thần Cấp

70

Chương 23

Cảm Nhiễm Thể

Cảm Nhiễm Thể

1200

Chương 125

Dương - Bình - Nhi​

Dương - Bình - Nhi​

22210

Quyển 3 - Chương 12

Mạo Bài Đại Anh Hùng

Mạo Bài Đại Anh Hùng

287526

Quyển 8 - Chương 122

Trùng Khải Mạt Thế

Trùng Khải Mạt Thế

238017

Quyển 7 - Chương 352

Number 9

Number 9

640

FULL

Tử Vong Khai Đoan

Tử Vong Khai Đoan

72671

Quyển 5 - Chương 63

Khủng Bố Cao Hiệu

Khủng Bố Cao Hiệu

4030

Chương 100