Ngạo Thiên Cuồng Tôn

Ngạo Thiên Cuồng Tôn

1245113

Quyển 5 - Chương 840

Phàm Tình Tục Ái

Phàm Tình Tục Ái

6120

Chương 48

Liên Minh Chi Thần

Liên Minh Chi Thần

460

Chương 32

Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

674207

Quyển 5 - Chương 97

Ung Dung Ném Bút

Ung Dung Ném Bút

1550

Chương 35

Đặc Công Tà Phi

Đặc Công Tà Phi

503946

Chương 263

Nhất Ngôn Thông Thiên

Nhất Ngôn Thông Thiên

4190

Quyển 2 - Chương 149

Tử Dương

Tử Dương

810

Quyển 1 - Chương 73

Tận Xương

Tận Xương

2200

Chương 49

Độc Sủng Manh Phi

Độc Sủng Manh Phi

5340

Chương 50

Độc Sủng 2

Độc Sủng 2

2860

Chương 74